ردیف
گروه نام و نام خانوادگی مرتبه علمی پست الکترونیک
1 دانشکده برق و کامپیوتر گروه برق قدرت علیرضا ستایش مهر استادیار
2 دانشکده برق و کامپیوتر گروه برق قدرت مهدی سرادارزاده استادیار saradar@jsu.ac.ir
3 دانشکده برق و کامپیوتر گروه برق قدرت مصطفی سرلک استادیار sarlak@jsu.ac.ir
4 دانشکده برق و کامپیوتر گروه برق قدرت مریم شکیبا مربی آموزشیار shakiba@jsu.ac.ir
5 دانشکده برق و کامپیوتر گروه برق قدرت احمد قاسمی استادیار aghasemi@jsu.ac.ir
6 دانشکده برق و کامپیوتر گروه برق قدرت علیرضا نمدمالان استادیار namadmalan@jsu.ac.ir
7 دانشکده برق و کامپیوتر گروه برق قدرت سعید وحدت پناه مربی
8 دانشکده برق و کامپیوتر گروه برق قدرت ایمان پورفر استادیار pourfar@jsu.ac.ir
9 دانشکده برق و کامپیوتر گروه برق کنترل امید ژولایی استادیار omid.joulayi@jsu.ac.ir
10 دانشکده برق و کامپیوتر گروه ا لکترونیک محسن شکیبا استادیار m.shakiba@jsu.ac.ir
11 دانشکده برق و کامپیوتر گروه ا لکترونیک سیده فاطمه مولایی زاده استادیار fmolaee@jsu.ac.ir
12 دانشکده برق و کامپیوتر گروه ا لکترونیک مجتبی گندم کار مربی آموزشیار gandomkar@jsu.ac.ir
13 دانشکده برق و کامپیوتر گروه کامپیوتر-سخت افزار مهدی عنایت زارع مربی آموزشیار menayat@jsu.ac.ir
14 دانشکده برق و کامپیوتر گروه کامپیوتر-سخت افزار موسی موسی زاده استادیار m.mousazadeh@jsu.ac.ir
15 دانشکده عمران گروه آب مهرداد شهربانوزاده استادیار m.shahrbanouzadeh@jsu.ac.ir
16 دانشکده عمران گروه عمران اکبر حسنی پور استادیار
17 دانشکده عمران گروه عمران محمدرضا خدایی نساج مربی
18 دانشکده عمران گروه عمران محمد ذاكرمشفق استادیار moshfegh@jsu.ac.ir
19 دانشکده عمران گروه عمران سید وحید رضوی طوسی مربی آموزشیار vrazavi@jsu.ac.ir
20 دانشکده عمران گروه عمران امیر زایری بغلانی مربی
21 دانشکده عمران گروه عمران حسام سید کابلی استادیار
22 دانشکده عمران گروه عمران محمد شکرالهی مربی
23 دانشکده عمران گروه عمران فرهاد عباس گندمکار استادیار farhad@jsu.ac.ir
24 دانشکده عمران گروه عمران بابک لشکرآرا استادیار lashkarara@jsu.ac.ir
25 دانشکده عمران گروه عمران لیلا نجفی مربی
26 دانشکده عمران گروه عمران علیرضا کرامت استادیار
27 دانشکده عمران گروه نقشه برداری محسن رشیدیان مربی m.rashidian@jsu.ac.ir
28 دانشکده مکانیک گروه حرارت و سیالات محمدامین انصاری مربی آموزشیار a.ansari6483@gmail.com
29 دانشکده مکانیک گروه حرارت و سیالات عماد تنديس مربی emadtandis64@gmail.com
30 دانشکده مکانیک گروه حرارت و سیالات امیرحسین شیروی استادیار ahshiravi@jsu.ac.ir
31 دانشکده مکانیک گروه حرارت و سیالات محمدرضا عصاری دانشیار assari@jsu.ac.ir
32 دانشکده مکانیک گروه حرارت و سیالات محمد علی موفق پور استادیار movafaghpour@jsu.ac.ir
33 دانشکده مکانیک گروه طراحی جامدات محمود جواد زاده مربی
34 دانشکده مکانیک گروه طراحی جامدات سیاوش حداد سلیمانی مربی haddadsoleymani@gmail.com
35 دانشکده مکانیک گروه طراحی جامدات مهران قمشی بزرگ استادیار m.ghomeshibozorg@jsu.ac.ir
36 دانشکده مکانیک گروه طراحی جامدات وحید نوروزی فرد استادیار vnorouzi@jsu.ac.ir
37 دانشکده مکانیک گروه طراحی جامدات پژمان نیک اندیش استادیار nikandish@jsu.ac.ir
38 دانشکده معماری و شهرسازی گروه معماری محسن بینا استادیار bina@jsu.ac.ir
39 دانشکده معماری و شهرسازی گروه معماری محمد دیده بان مربی
40 دانشکده معماری و شهرسازی گروه معماری عبدالرحمن دیناروند استادیار dinarvand@jsu.ac.ir
41 دانشکده معماری و شهرسازی گروه معماری وحید سرافراز مربی
42 دانشکده معماری و شهرسازی گروه معماری کورش عطاریان استادیار attarian@jsu.ac.ir
43 دانشکده معماری و شهرسازی گروه معماری کورش مؤمنی دانشیار k_momeni@jsu.ac.ir
44 دانشکده معماری و شهرسازی گروه معماری محمد مهرکی زاده مربی
45 دانشکده معماری و شهرسازی گروه مرمت نوید مقیمی مربی Moghimi@jsu.ac.ir
46 دانشکده معماری و شهرسازی گروه طراحی شهری و شهرسازی محسن تابان استادیار mntaban@jsu.ac.ir
47 دانشکده معماری و شهرسازی گروه طراحی شهری و شهرسازی نورمحمد منجزی استادیار nmohammad39311@yahoo.com
48 دانشکده معماری و شهرسازی گروه طراحی شهری و شهرسازی بهزاد وثیق استادیار vasiq@jsu.ac.ir
49 دانشکده معماری و شهرسازی گروه طراحی شهری و شهرسازی سیدنادر پورموسوی استادیار Nader@jsu.ac.ir
50 دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی حبیب اله عباسی استادیار habbasi@jsu.ac.ir
51 دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی عاطفه پورجاهد استادیار atpourjahed@jsu.ac.ir
52 دانشکده مهندسی شیمی گروه صنایع غذایی صفورا کریمی استادیار
53 دانشکده علوم پایه گروه ریاضی مهدی بدیعی استادیار badie@jsu.ac.ir
54 دانشکده علوم پایه گروه ریاضی امیر عصاری استادیار amirassari@jsu.ac.ir
55 دانشکده علوم پایه گروه ریاضی رضا چهارپاشلو مربی chaharpashlou@jsu.ac.ir
56 دانشکده علوم پایه گروه فیزیک علیرضا حکیمی فرد استادیار ahakimyfard@jsu.ac.ir
57 دانشکده علوم پایه گروه فیزیک محمد داود طالب زاده استادیار
58 دانشکده علوم پایه گروه فیزیک نعمت طهماسبي استادیار tahmasebi@jsu.ac.ir
59 دانشکده علوم پایه گروه فیزیک ناصر مسلم زاده استادیار
60 دانشکده علوم پایه گروه فیزیک حمزه معیری استادیار moayeri@jsu.ac.ir
61 دانشکده علوم پایه گروه شیمی آفت کش ها ندا امینی جم استادیار aminijam@jsu.ac.ir
62 دانشکده علوم پایه گروه شیمی آفت کش ها شهرام برزگر استادیار shahram.barzegar@jsu.ac.ir
63 دانشکده علوم پایه گروه شیمی آفت کش ها زهره خیاط مربی khayat@jsu.ac.ir
64 دانشکده علوم پایه گروه شیمی آفت کش ها نادر رکنی استادیار naderrokni@jsu.ac.ir
65 دانشکده علوم پایه گروه شیمی آفت کش ها مژگان سبزه زاری استادیار msabzehzari@jsu.ac.ir
66 دانشکده علوم پایه گروه شیمی آفت کش ها محمد صمیمی فر مربی
67 گروه معارف اسلامی گروه معارف اسلامی محمدرضا بهدار استادیار behdar@jsu.ac.ir
68 گروه معارف اسلامی گروه معارف اسلامی مهدی زارع مربی